ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES

Wij maken graag duidelijke en transparante afspraken als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten. Dit zijn dus een soort spelregels. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van UpFit te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.UpFit.nu en op te vragen bij de balie van de UpFit club.

 • UpFit: Daarmee bedoelen we UpFit B.V. en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam UpFit.
 • Pas/bandje: Dit is jouw toegangspas die je altijd dient te gebruiken om je aan te melden bij een UpFit club.
 • UpFit Club of Club: De fysieke plek waar UpFit fitness aanbiedt.
 • Fitness Coach: Onze UpFit medewerker die zorgt voor het beheer van een UpFit Club.
 • Ingangsdatum: Als je je naar aanleiding van een voorverkoop inschrijft voor de opening van de UpFit club, gaat je lidmaatschap in op de dag dat de fitness club is geopend en niet op de dag van jouw inschrijving.
 • Inschrijving: Een inschrijving waardoor je lid wordt van UpFit. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.
 • Jeugdlid: Je kunt bij ons lid worden vanaf 12 jaar. Tussen 12 en 16 jaar ben je een jeugdlid. Om jeugdlid te worden moet je je komen inschrijven op de club met een van je ouders of wettelijke begeleiders die door ondertekening van de overeenkomst hun toestemming moeten geven voor jouw overeenkomst. Als je tussen de 12 en de 16 jaar oud bent, ben je welkom om te komen sporten als je onder begeleiding en verantwoordelijkheid komt van een persoon die minimaal 16 jaar oud is en zelf ook lid is.
 • Lid/leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. UpFit kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de Pas/bandje is, dan wel dat je een medegebruiker bent.
 • Extra: Dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van UpFit kunnen worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.
 • Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: De overeenkomst die ontstaat tussen UpFit en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.

LID WORDEN EN TOEGANG

 • Je bent welkom om lid te worden bij UpFit. Dit kan op de volgende manieren:
  1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier; of
  2. Op de club door het invullen van het inschrijfformulier.
 • Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 9c van deze algemene voorwaarden. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de club. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan UpFit naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.
 • Als je lid wordt van UpFit, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan UpFit besluiten de overeenkomst te beëindigen. Om in de UpFit club binnen te komen heb je jouw eigen pas/bandje nodig.

PAS/BANDJE

 • De pas/bandje is eigendom van UpFit en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst.

 • Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders.

 • Indien je je pas/bandje kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe pas aanschaffen op de Club. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe pas bedraagt €5,00. En voor een nieuw bandje €10,00.

LIDMAATSCHAP, TERMIJN

 • We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club.

 • Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan.

 • Bij alle lidmaatschappen krijg je toegang tot de Virtuagym App. Bij ons UpFit Pro lidmaatschap krijg je ook toegang tot het i-UpFit programma en bijbehorende trainingsapp.

TARIEVEN EN BETALING

 • Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de Club.
 • Als je lid wordt bij UpFit brengen wij inschrijfgeld in rekening. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm of nihil zijn indien er sprake is van een actie of promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
 • Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 • Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de balie en de volgende betalingen jaarlijks vooruit via SEPA automatische incasso. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen en het eventueel teveel betaalde lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd.
 • Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.
 • Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
 • Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 • Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

OPENINGSTIJDEN

 • UpFit geeft aan wat de openingstijden zijn van de club. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of feestdagen. Soms zullen we de club dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in de club moeten uitvoeren.

 • We willen onze club goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

EFFECTIVE GROUP TRAINING (EGT)

 • Alleen indien er een UpFit EGT abonnement is afgesloten, dan kan er maximaal 3 keer per week gebruik gemaakt worden van de effective group training.  

 • Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een effective group training wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

VERHUIZING OF BLESSURE

 • Als je gaat verhuizen, geven we je de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is door een kopie van de inschrijving bij je gemeente.
 • We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.
 • Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

 • Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van 4 weken, 24 weken, een jaar of 2 jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 • Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 • Je kunt je overeenkomst opzeggen op de club door het invullen van een formulier.
 • Wij streven ernaar in de club een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan UpFit je de toegang tot de club ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan UpFit.
 • Samen sporten wordt bij UpFit gestimuleerd. Het coachen van andere sporters op de club wordt echter uitsluitend overgelaten aan de fitness coaches/instructeurs die bij ons in dienst zijn of waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.
 • Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen, zal UpFit hiervoor de waarde van een dag toegang in rekening brengen en eventueel de toegang tot de club blokkeren. Bij meerdere overtredingen kan UpFit de overeenkomst/ het lidmaatschap beëindigen.

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten en apparatuur, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de club. Je kunt een personal trainer in de arm nemen, of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze trainingsapp of via andere middelen in de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je maakt. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Dit is ook zo t.a.v. voedingsadviezen van een personal trainer of fitness coach. Het gebruik van de faciliteiten en apparatuur is voor jouw eigen risico. Bij twijfel over fysieke condities of gezondheidsklachten, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist.
 • UpFit en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade waaronder schade als gevolg van een ongeval, blessure of letsel.
 • We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de Club. UpFit stelt lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. UpFit is niet aansprakelijk voor schade aan c.q. verlies, of diefstal van je eigendommen.

KLACHTEN

 • Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze club zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de fitness coach in onze club en in tweede instantie via de email.

PERSOONSGEGEVENS

 • Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. UpFit verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • In de privacyverklaring van UpFit wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van UpFit kun je terugvinden op onze website.
 • Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze club, maken wij gebruik van video en audio toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 • Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met UpFit aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en UpFit zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de club is gevestigd.

Versie per 1 oktober 2020 

Upfit

Rechterstraat 42
5281 BW Boxtel

openingstijden

Ma 06:30 - 23:00 uur
Di 06:30 - 23:00 uur
Wo 06:30 - 23:00 uur
Do 06:30 - 23:00 uur
Vr 06:30 - 23:00 uur
Za 08:00 - 19:00 uur
Zo       08:00 - 19:00 uur